Algemene voorwaarden

17-10-2023

Algemene voorwaarden

PLINTENSTUNTER GEVESTIGD TE WIJCHEN

KVK nr: 606 429 98
BTW nr: NL.8539 963 25.B01
Algemene voorwaarden - versie geldig vanaf 09-12-2013

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Plintenstunter. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Plintenstunter. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringen betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Plintenstunter behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Plintenstunter erkend.
  4. Plintenstunter garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  5. Plintenstunter is niet aansprakelijk voor klachten over eventuele montage en/of afwerkingsfouten door derden.

 2. Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering is tot aan de voordeur. Indien het een appartementencomplex of flatgebouw betreft is de levering tot aan de eerste deur op de begane grond.
  3. Orders worden afgeleverd op een afgesproken datum.
  4. Orders dienen uitsluitend online per iDeal afgerekend te worden.
  5. Orders kunnen niet worden geleverd op de wadden eilanden.
  6. Aan de leveringsplicht van Plintenstunter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Plintenstunter geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  7. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 3. Prijzen
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Prijzen van diensten zijn in euro's en exclusief 21% BTW, tenzij wettelijk anders aangegeven. Alle overige prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

 4. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij Plintenstunter, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Plintenstunter. Plintenstunter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. Plintenstunter respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Plintenstunter maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 5. Garantie
  1. Plintenstunter garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  2. Plintenstunter is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Plintenstunter) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Plintenstunter. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Plintenstunter schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Gelakte producten worden op bestelling geproduceerd en zijn geen voorraad product. Enkel voorraad producten kunnen worden geretourneerd.
  5. Indien klachten van de afnemer door Plintenstunter gegrond worden bevonden, zal Plintenstunter naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Plintenstunter en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Plintenstunter) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Plintenstunter gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Plintenstunter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Plintenstunter in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Plintenstunter en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 6. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Plintenstunter zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Plintenstunter slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van Plintenstunter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. Plintenstunter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 7. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Plintenstunter en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Plintenstunter op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. Plintenstunter behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
  3. Orders worden per e-mail en indien nodig telefonisch bevestigt.

 8. Retourneren
  1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Uitzonderingen op het retourrecht zijn gelakte producten, plintneuten, overzetplinten, eiken plinten, grenen plinten en het model burg plint. Omdat deze producten op maat gemaakt worden voor de klant is het herroepingsrecht niet van toepassing. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@plintenstunter.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 9. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Plintenstunter gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 10. Overmacht
  1. Plintenstunter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Plintenstunter alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. Plintenstunter behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Plintenstunter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien Plintenstunter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 11. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van alle door Plintenstunter aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Plintenstunter zolang de afnemer de vorderingen van Plintenstunter uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Plintenstunter wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  2. De door Plintenstunter geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Plintenstunter of een door Plintenstunter aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Plintenstunter haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Plintenstunter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Plintenstunter.

 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Plintenstunter en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Wijchen kennis, tenzij Plintenstunter er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Dit artikel heeft mij geholpen

Winkelmandje


Aanbevolen combinatie

Subtotaal
Bezorgkosten
     Algemene voorwaarden

     Privacy statement

     Disclaimer

     © Plintenstunter 2024Profielenstunter
0.12